Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği Cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması.

bn

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Her seçim döneminde doğal olarak her siyasal parti ve gruplar vaatlerini ve taleplerini belirler ve açıklarlar. Buna bağlı olarak, partileşme gücüne ulaşmış olanlar toplumsal yapıdaki grupların yansıttığı talepler doğrultusunda vaatlerde bulunur çeşitli ittifaklar kurar ve destek isterler.

Daha önceki açıklamalarımızda ilkeli bir ittifak ve adil bir temsiliyet koşulları oluşmadıkça hiçbir siyasi parti veya gurubun yedeği olmayacağımızı açıklamıştık. Birliğimiz gerek yeterli örgütlülüğünü sağlayamamış olması gerekse mevcut siyasi yapılanmaların daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz alışılagelmiş yaklaşımları sebeplerinin etkenleriyle, tüm ittifak çağrılarımıza rağmen olumlu bir yanıt almamamız ve tüm siyasi yapılanmaların bir merkezden yönlendirilmesinin ortak noktası olan Red ve inkâr politikaları etkili olduğundan ittifak koşulları oluşmamıştır. Bu sebeple herhangi bir siyasi parti veya gurupla ittifak kurulamamıştır. Bunun sonucunda halkımıza (Sami halk topluluklarına) “Arap-Arami halklarına bu seçimlerde de etnik-kültürel haklarını tanımayan ve esas almayan politikalara destek vermemelerini, hangi politik parti ve grupta yer alıyorlarsa etnik-kültürel haklarını dile getirerek mensup oldukları politik yapıya yansıtmaları çağrımızı yeniliyoruz.” Bu aşamadan sonra bir ilke olarak siyasal alanda Arap-Arami halklarının etnik-kültürel haklarını esas alan çok yönlü stratejiler sürdüreceğimizi paylaşmak istiyoruz.

Tüm siyasi aktörlere, bizler bu coğrafyanın asal unsuru, demografik, kültürel, siyasal bir aktörü olduğumuzu ve her geçen gün daha etkili bir aktörü olmaya devam edeceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda tüm siyasi aktörlerden münipilatif karşılığı olmayan söylemlerle değil, ilkeli somut ittifaklar içeren pratik yaklaşımlar bekliyoruz. Bunun ilk adımı olarak tüm siyasi aktörlere halkımızla ilgili varsa programlarını açıklamaları çağrımızı yeniliyoruz. Bir programları yoksa Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak programlarını oluşturmada tüm destekleri vermeye hazır olduğumuzu yeniliyoruz.

Özelde Seçim propagandaları süresince genelde de politik yaklaşımlarda bazı siyasi parti ve gurupların sanki herkesin onların siyasi tercihlerini destekleme zorunluluğu olduğu algısıyla onlara oy vermeyen etnisiteleri şovenizme ve uluslararası ilkelerde ayırımcılığa ve düşmanca yaklaşımlara varacak çeşitli suçlamalara varan söylemler gözlenmektedir. Unutulmaması gereklidir ki, sadece totaliter rejimlerde ve ideolojilerde tek parti anlayışı vardır. Demokratik rejim ve ideolojilerde ise halkların çeşitli katmanları çeşitli siyasi partileri ve eğilimleri desteklemeleri demokratik bir haktır. Bu anlayışa sahip kesimler seçim sonuçlarına bakarak mensup oldukları halkında değişik siyasi tercihlere sahip olduğunu unutmamalıdır. Bu demokratik hak, Düşünce ve ifade özgürlüğünün tartışılmaz ilkelerindendir. Bu uluslararası ilke doğrultusundan hareketle uzun süredir halkımıza (Sami Halk topluluklarına) yapılan suçlamalara, aşağılamalara ve saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Ben güçlüyüm, zaten kendime göre oluşumlarda oluşturmuşum her kesimi temsil ediyorum her kesim gelip bana tabi olsun anlayışı, tekçi ve dayatmacı bir yaklaşımın ifadesidir. Böylesi bir yaklaşım tarzı bizce diyalogun ve ilkeli ittifakların yolunu kapatmak anlamını taşımaktadır. Çünkü her halk kendi özgün yapılanmasıyla temsil edilir. Bu tür anlayış sahiplerine şunu hatırlatmakta fayda vardır. Bu gücü elde etmenizde tüm toplumsal dinamiklerin katkıları vardır. Bu coğrafyada siyasal güç haline gelebilmiş tüm yapılanmalarda istisnasız Türkün, Kürdün, Arab’ın, Çerkez’in, Ermeni’nin, … 26 etnisitenin şu veya bu şekilde katkısı vardır! Olacaktır, olmalıdır. Ortaklığın temellerini kuracak diyalog ve ittifaklar bu yaklaşımlarla sürdürülmelidir. Ancak o zaman bizim dışımızdakilerin var olduğunu ve bizim sahip olmayı istediğimiz haklarımız kadar bizim dışımızdakilerin de haklarıyla var olmaları gerektiği algısını oluşturarak ittifakların temellerini oluşturabiliriz.

Bu elzemdir çünkü tarafların birbirine kendilerini anlatma ve birbirlerini (sorunlarını ve taleplerini) tanıma evresine ihtiyaç vardır. Gözlemlediğimiz bazı olaylar bunun kavranmadığını gösteriyor.

Ne yazık ki siyasetçiler, son dönemde gündeme oturan ve gittikçe derinleşen siyasal krize çözümler üretememiş, aksine izlenen çatışmacı yaklaşımlar sonucunda kriz derinleşerek toplumsal yapıyı her geçen gün derinden etkilerken, sorunu çözme adına yapılan girişimler krizi derinleştirmekten öteye gitmemektedir. Gözlemlerimize göre, Politikacılar ve kurumlar dar grupçu yaklaşımlarla, kendim ve grubum adına bu bataktan neler koparabilirim kurnazlığından öteye gitmeyen dar grupçu bir politika izlemekteler. Dolayısıyla siyasal kriz derinleşerek önümüze daha derin ve karmaşık sorunlar yumağı sermektedir. Hali hazırda bu yöntemlerle bu krizden çıkış yolu gözükmemektedir.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak derinleşen siyasi krizden çıkabilmek için, tüm siyasi parti ve gruplara sorunları çözmeyen sadece öteleyen, tribünlere oynayan dar grupçu çıkarcı anlayışları bir kenara bırakıp, kalıcı toplumsal çıkarları esas alan, toplumsal mozaikteki hiçbir kesimi dışlamadan ilkeli ittifaklar temelinde çözüm projeleri üretmeleri ve uygulamaları çağrısında bulunuyoruz.

Ne yazık ki bu güne kadar Araplar siyasi kulvarda kendi etnik-kültürel ve siyasal taleplerini yansıtabilecek, politikalar üretebilecek bir örgütlülük ve kararlılık sürecine ulaşamamıştır. Bu sebeple taleplerini yansıtamamış dolayısıyla ne siyasi partilerin ne de grupların programlarına yansıyamamıştır. Kendisine en az zarar vereceğini düşündüğü ehveni şer olarak gördüğü siyasi hareketlerin Pasif bir destekçi si olmuştur. Bu sebeple siyasi partiler tarafından ka’âle alınmamış yok sayılmış ve inkâr edilmiştir. Dolayısıyla taleplerini yansıtamamış ve ittifaklar cephesinde yerini alamamış red ve inkâr politikalarının yedeğine düşmüştür. Kulaktan kulağa söylenen dedikoduların oyuncağı haline getirilmiştir.

Bu politikasızlık sebebiyle, Türkiye’nin, Türkler ve Kürtlerden sonra üçüncü azınlığı olmasına (Türkiye nüfusunun %10’nu), Türkiye Cumhuriyetinin dört kurucu unsurundan biri (Türk, Kürt, Arap ve Çerkez) olmasına rağmen halen red ve inkâr edilerek yok sayılmaktadır. Türkiye’deki hiçbir siyasi partinin programında ve ittifaklarında yer alamamaktadır. Siyasi gruplar ve liderleri, politikacılar konuşmalarında, demokrat gözükebilmek amacıyla birçok azınlığın isimlerini zikrederken sehven de olsa Arap halkının ismini kullanmamaya gayret göstermektedirler.
Arab ve Arami Birliği olarak, Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bugüne kadar uygulanan halklarımızı ve kültürel varlığımızı görmemezlikten gelen, ilkeler çerçevesinde ittifak çağrılarımızı yanıtsız bırakan senaryoların tarafı olmayacağız. Ne yazık ki hali hazırda tüm siyasi partilerin tavırlarında eski senaryoların tekrarını gözlemliyoruz. Unutulmamalı ki bizler bin yıllardır bu coğrafyadayız ve bin yıllar boyunca da kültürümüzün temelini teşkil eden Barış ve Kardeşlik anlayışıyla var olmağa devam edeceğiz. Tüm siyasi aktörlere, bizler bu coğrafyanın demografik, kültürel, siyasal bir aktörü olduğumuzu ve her geçen gün daha etkili bir aktörü olmaya devam edeceğimizi hatırlatmak istiyoruz.

 

Arab-Arami Birliği olarak tüm siyasi aktörlere, demokratik-Kültürel haklarımıza yönelik programlarını açıklamalarını ve bu programlarını somut olarak toplumsal yaşama temsiliyeti yansıtacak ilkeler çerçevesinde ittifak çağrısı yapıyoruz. Bu konudaki düşüncelerimizi açıklamaya devam edeceğiz. Bu çerçevede her düzeyde ittifaka hazır olduğumuzu deklere ediyoruz. Adı konmamış, suçlayıcı, dıştalaycı, hakaret içeren boş söylemleri ka’âle almayacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Arab-Arami Sami halk toplulukları halklarına, demokratik kültürel ve siyasal haklarımızı, adını koyarak programlarına almayan ve somut olarak temsiliyete yansıtmayan partilere oy vermemeleri çağrısında bulunuyoruz. Eğer bir partiye veya politik bir gruba üye veya destekçisiyseniz onlara bu taleplerinizi iletiniz ve programlarına almaları için çaba gösteriniz. Kimseye diyet borcumuz yok ve kimsenin sürüsü olmamalıyız.

Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak, bundan sonra seçimlerde ve siyasal platformlarda göstermelik yedek güç olmayacağımızı deklere etmiş ve kalıcı demokratik çözümlerin temelini atacak eşit temsile dayalı ilkeli ittifaklara açık olduğumuzu belirtiriz.

Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak, mevcut kısır dar grupçu politikalara taraf olmayacağımızı, ancak sorunlara kalıcı çözümler üretecek, bir yüzyılı daha vesayetler altında bırakmayacak ilkeli ittifaklara her zaman açık olduğumuzu yenilemek istiyoruz.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, Yukarı Beyt-Nahreyn coğrafyasında kalıcı çözümler ancak bu coğrafyanın halkları olan; Kürt, Arap-Arami halk toplulukları, Ermeni ve Türkmenlerin. Müslüman Sünni-Alevi-Maliki-Hambeli, Hristiyan, Yahudi, Êzidilerin ve diğerlerinin eşit temsiliyetini esas alan ilkeli ittifaklarıyla mümkün olduğunu deklere ediyor ve bu ittifaklara açık olduğumuzu yeniliyoruz.

• Arab-Arami Birliği olarak kimseden bir lütuf beklentisi içinde değiliz. Halkımızın Hakkaniyet ve ilkesel bir temsiliyetin olması gerektiğine inanıyoruz.

• İttifakı, ittifak yapacağımız yol arkadaşlarımızın gücünden yararlanmak, sırtına kambur olarak veya yanında süs olarak değil, ittifakın yükleyeceği sorumlulukların bilincinde katkıda bulunarak önümüzdeki sürecin belirlenmesinde yol arkadaşlığı olarak değerleniyoruz.

• Etnik ve kültürel varlığımızı kerhen söylenen, karşılığı olmayan söylemlere değil, etnik ve kültürel Varlığımızın kabulünü temsile yansıtan program ve politikalara destek vereceğiz.

• Politikalarını Varlığımızın inkârı üzerine dayandıran, yok sayan programlar üzerine kurmuş olan partilerden birini seçmek zorunda değiliz.

• Etnik-Kültürel ve siyasal taleplerimize programlarında yer vermeyen ve somut karşılığı olmayan, temsile yansıtmayan adayı desteklemeyeceğiz. Kimseye diyet borcumuz yok ve kimsenin sürüsü olmamalıyız.
Bu seçimlerin, tekçi, dıştalaycı, ret ve inkârcı politikaların terkedildiği, demokratik anlayışta çoğulculuğun esas alındığı bir milat olması dileğiyle. Saygılarımızla
Beyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği

Haberin linkleri;

http://www.mardiniletisimgazetesi.com.tr/Mim-Yavuz-Binbay-Beyt-Nahreyn-Arap-Arami-Birligi-Cumhurbaskanligi-secimi-aciklamasi-yazisi-277/

http://www.diyarbakiryenigun.com/hicbir-siyasi-partinin-yedegi-olmayacagiz.html

http://www.gelawej.net/index.php/yazarlar/157-konuk-yazar/830-beyt-nahreyn-arap-arami-birli%C4%9Fi-cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-se%C3%A7imi-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1