Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliğinden Tillo Lobisi Açıklaması

bn

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Egemenliğini halkların esareti üzerine kuran rejimlerin temel yöntemlerden biri halkları birbirine düşman eden provakatif girişimlerdir. Bu tür provakatif girişimler genellikle halkları simgeleyen kültürel değerlere saldırılar sonucunda halklarda karşıtlık algısı oluştuğunda bu karşıtlık olgusu üzerinden esarete varan tahakküm rejimi oluşturulmaktadır.

Bu yöntem Beyt.Nahreyn coğrafyasında yüzyıllar boyunca çok yaygın bir biçimde bu coğrafyanın asal halkları olan Kürtler, Araplar, Süryaniler, Ermeniler üzerinde insanlık suçu olan katliamlara varacak şekilde uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda halklar yüzyıllar boyunca birbirine düşman edilmiş ve iktidar sahipleri iktidarlarını bu yöntem üzerinden sürdürmüşlerdir.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak artık bu yöntemin coğrafyamızda etkili olmaması ve halkların kardeşliğini ve eşitliğini esas alan demokratik ilkeler temelinde bir geleceğin kurulabilmesi için tüm toplumsal dinamiklerin çaba göstermesi çağrısında bulunuyoruz.

Son dönemlerde özellikle Siirtli Arapları ve dinamiklerini hedef alan Tillo lobisi ismi kullanılarak yukardaki provakatif yöntemlere zemin hazırlayacak bazı girişimler gözlemlemekteyiz.

Lobi kelimesinin anlamı Avrupa dillerinde siyasi veya bir grubun kendi etkinliğini tanıtma veya güçlendirme çalışmalarıdır. Bu tür çalışmayı yapmaya her kesimin hakkı olduğu konusu demokratik rejimlerde tartışılmaz. Ancak Türkiye’de bu kelime üzerinden özellikle anti-semitik düşüncelerin ürünü Yahudi lobisi, ırkçı-şoven anlayışın ürünü Ermeni lobisi, gene ırkçı-şoven anlayışın yansıması Kürt lobisi saikiyle olumsuzluk algısı oluşturularak dolayısıyla bu halklara düşmanlık algısı oluşturulmaya çalışılmış ve ne yazık ki başarılı olunmuştur. Bunun etkisinde bu terim yerli yersiz olumsuzluk sıfatı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Böyle bir lobinin varlığı veya yokluğu konusunda birliğimiz herhangi tasarrufta bulunma konusunda bir programı yok. Bugüne kadar bazı yazar veya çevrenin demokratik bir hak olan siyasal eleştiri çerçevesinde görüş belirtmesi herhangi bir sorun teşkil etmemiştir. Ancak son dönemde bir halkın kültürel ve etnik simgeleri hedef alınarak ve başka etnik-kültürel simgeler karşıtlık temelinde zikredilerek kullanılmasını tehlikeli ve provakatif girişimler olarak değerlendiriyoruz. Hiçbir etnik-kültürel simge başka bir etnik-kültürel simgeden üstün veya aşağı değildir. Her simge kendi özgünlüğünde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmek isteriz. Tersi durum şövenizimdir böyle düşüncelerin karşısındayız ve bu tür girişimlerin sahiplerini kınıyoruz.

Tillo Sami halk toplulukları (Arap-Arami) için binlerce yıllık tarihlerini yansıtan önemli bir simgedir. Bu simgenin oluşumunda katkısı olan isimleri bilinen; döneminin Kutup ul Aktabı olarak bilinen Şeyh Hamza ûl Kêbir’le başlayıp oğlu Şeyh Mücahid, Fakirullah Hz., torunu Sultan Memduh ve isimleri gönüllerde yer etmiş Fi tarihi olarak adlandırabileceğimiz Beyn’el Aleminden beri halkın gönüllerinde yer ettiği biçimiyle dönemlerinde topluma ışık tutmuş on binlerce Arap-Kürt-Keldani-Süryani-Ermeni-Farisi vb. etnisiteye mensup zatın katkısı vardır. Bu zatların etkisi gerek her dinden ve her etnisiteden yetiştirdikleri öğrencileri gerekse insan olmayı esas alan düşünceleri vasıtasıyla günümüze kadar yansımıştır. Siirt şehir kültürünün temelinde ve Arap halkının kültürel ve demografik yapısının temelinde bu etkinin yansımaları vardır. Ve bu temelin simgesidirler.

Bu coğrafyanın Kürt, Arap, Süryani yetişen âlimlerinin yetişmesinde önemli bir konuma sahiptir ve asla ırk ayırımı yapılmamıştır. Medreselerinde 9’uncu yüzyıldan beri Kürtçe ve Arapça eğitim veren ve bu özelliğini tüm baskılara rağmen kararlı bir biçimde sürdüren ender merkezlerden biridir.

Yüzlerce ciltlik bir tarihi kapsayacak bir tarihe sahip Tillo tarihini bilmeden basit günlük çekişmeler üzerinden Kadîm Tillo ismini kısır çekişmelere malzeme yapmanın ciddi bir hata olduğunu hatırlatmak isteriz. Bir gurupla siyasi veya çıkar çekişmeleri olanlar net olarak eleştiri sınırları çerçevesinde halkların simgelerini karıştırmadan bu gurupları eleştirmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Bu tür girişimlerin özellikle bu coğrafyanın asal halkları olan Kürtler ve Arapların ortak bir demokratik geleceği şekillendirmeye çabaladığı bir dönemde olumsuz provakatif algılara yol açma riski taşıdığı için (demokratik eleştiri hakkı çerçevesi hariç) tehlikeli ve art niyetli bir girişim olarak değerlendiriyoruz.

Binlerce yıldır Beyt-Nahreyn (Mezopotamya) coğrafyasında oluşturduğumuz değerler bu coğrafyanın asal halkları olan Kürt, Arap, Süryani, Keldani, Ermenilerin ortak değerleridir. Bundan sonra oluşturacağımız değerlerinden bu halkların ortak değerleri üzerine kurulacağına inanıyoruz ve Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak birleşenlerimizle ve müttefiklerimizle provaksyonlara gelmeden bu yönde çaba sarf edeceğiz.

Özellikle bu coğrafyanın asal halkları olan Kürt ve Arap halkının toplumsal dinamiklerini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
araskem@gmail.com

Basin linkleri;

http://www.siirttenote.com/2014/07/12/beyt-nahreyn-arap-arami-birliginden-tillo-lobisi-aciklamasi/

http://www.mardiniletisimgazetesi.com.tr/Mim-Yavuz-Binbay-Beyt-Nahreyn-Arap-Arami-Birliginden-Tillo-Lobisi-Aciklamasi-yazisi-264/